%ق ظ، %29 %383 %1397 ساعت %08:%بهمن

غار رودافشان زیبا و جذاب

 غار رودافشان

رودافشان ازغارهای آهکی کشور است که طی میلیون سال در اثر تراشیده ‌شدن صخره‌های آهکی توسط رسوبات آب تشکیل شده

منتشرشده در ایرانگردی