1
600,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : 70 متری
شماره هماهنگی : 09120478581
2
800,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
1
950,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
1
1,000,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
1
550,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
12
1,100,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
3
350,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 2
تعداد اتاق خواب : سوئیت
شماره هماهنگی : 09120122891
4
1,200,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
1
450,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 3
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
4
400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
6
1,600,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
11
500,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
5
1,600,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
3
450,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
7
1,500,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 12
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
8
400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
1
1,400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
12
450,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
5
450,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
4
550,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
4
1,200,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
4
600,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 3
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
ghaleb
400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
2
450,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
4
1,100,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
1
400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 3
تعداد اتاق خواب : یک حواب
شماره هماهنگی : 09120122891
8
800,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 7 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
18
1,200,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
1,400,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
13
1,600,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
1,300,000 تومان
توضیحات
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348

لوکس ویلا در رسانه های ملی

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •