نوشهر

نوشهر

نوشهر، یکی از شهرهای مازندران است که به واسطه بندری که در این شهر قرار دارد، به یکی از شهرهای مهم بندری شمال ایران تبدیل شده است.