شهر تهران

شهر تهران

تهران، برای بسیاری شهر آرزوها و رویاهاست. پایتخت بزرگ ایران، با وسعت و فرصت های بی شمار و امکاناتی که در اختیار افراد می گذارد، برای بسیاری از ایرانیان، به ویژه جوانان به یک فرصت طلایی تبدیل شده است