%ق ظ، %18 %477 %1398 ساعت %10:%تیر

آویدر بهشت طبیعتگردان

سد خاکی آویدر نوشهر

سد خاکی آویدر در میان کوهستان و دور از رطوبت دریا که آب و هوای آن نسبت به ارتفاعی که دارد ، خنک تر است

منتشرشده در ایرانگردی